Propagandasõnastik: vastupropaganda

16.08.2018

Propagandast rääkides läheb jutt peatselt ka vastupropagandale ning selle vajalikkusele. Vastupropaganda osas on mitmeid käsitlusi – kitsaim neist vaatab vastupropagandat kui propagandale reageerivat tegevust, aktiveerudes alati tagantjärgi. Laiem käsitlus kaasab vastupropaganda tegevuste hulka ka ennetavaid lahendusi, millest kaalukaim on inimeste teadlikkuse tõstmine.

Reageeriv vastupropaganda lähtub propagandaga samadest eesmärkidest – mõjutada inimeste arvamusi, emotsioone, suhtumist ja lõpuks ka käitumist, kuid seda propagandale vastupidises suunas ehk eesmärgiga nullida või vähendada propagandasõnumite mõju sihtgrupile. Selline tegevus toetub neljale põhikomponendile: tõese info levitamisele, edastatava info selgusele, propaganda sihtmärgiks olnud auditooriumi täpsele tuvastamisele ning vastureaktsiooni kiirusele. Tihti lisandub eeltoodule ka propaganda allika tõsiseltvõetavuse õõnestamine.

Sellise vastupropaganda sihtauditoorium peab olema sama, millele oli suunatud propagandarünnak. Seda ei saa teha ennetavalt, mistõttu on vastupropaganda reaktsiooni kohesus ja kiirus kriitilise tähtsusega.

Uuem käsitlus vastupropagandast on oluliselt laiem ning sisaldab propagandale reageerimisele lisaks ka tegevusi, millega ennetavalt suurendatakse elanikkonna vastupanuvõimet propagandale. Sellisteks tegevusteks on näiteks inimeste teadlikkuse tõstmine propagandast, selle tehnikatest ja allikatest, aga ka psühholiigilise kaitse alla liigituvad tegevused laiemalt.

Vastupropaganda aktiivsetele tegevustele peab alati eelnema reageerimist vajava propaganda analüüs, et vastutegevus oleks võimalikult efektiivne. Propaganda põhjalikuks analüüsiks on välja töötatud mitmeid lahendusi, neist efektiivseim on SCAME mudel, mis aitab struktureeritult koguda infot propaganda allika, sisu, sihtauditooriumi, levituskanalite ja tulemuste kohta.

Vastupropaganda areng on toimunud lainetena, liikudes sünkroonis propaganda kasutusaktiivsuse tõusude ja langustega. Näiteks USA on arendanud oma vastupropaganda võimekust aktiivsemalt külma sõja aastatel ning uued arengud said hoo sisse pärast kaksiktorinide ründamist.

Foto: Internet Archive Book Images / Flickr / CC