Ida- ja keskeuroopa riikide vastupanuvõimest

09.07.2018

Ukraina poliitika nõukogu avaldas suve alguses mahuka uuringu  ida- ja keskeuroopa riikide vastupanuvõimest Venemaa mõjutustegevusele ning pani selle põhja kokku tulemusi võrrelda võimaldava indeksi (disinformation resilience index).

Uuringus on analüüsitud 14 ida- ja keskeuroopa riigi mõjutatavaid gruppe, meediamaastikku, õiguslikku ruumi, meediaregulaatorite olemasolu ja tegevust, desinfoga tegelevaid institutsioone ja tegevusi meediakirjaoskuse tõstmiseks.

Uuringu raport sisaldab kahte osa. Esimene osa keskendub mõjutustegevuse vastupanuvõime indeksile ning teine, oluliselt mahukam osa kirjeldab põhjalikult ära 14 ida- ja keskeuroopa riigi olukorra aastal 2017.

Indeks koosneb kolmest osast. Esimene võtab kokku sihtriigi elanikkonna vastuvõtlikkuse ja mõjutatavuse Venemaa poolt. Teine hindab riigi valmisolekut ja võimekust Venemaa mõjutustegevuse vastu suunatud ettevõtmistes ning kolmas annab hinnangu Venemaa digitaalse mõjutustegevusega hakkamasaamise kohta.

Indeksis on esitatud kõigi 14 riigi tulemused kolmes kategoorias ning kõigi kategooriate puhul tähistab paremat tulemust võimalikult väike arv. Mida väiksem arv, seda parem tulemus.

Paremusjärjestust esitatud pole ning hinnangud on antud viie palli skaalal. Eesti on näiteks saanud vastuvõtlikkuse kategoorias 2,1 punkti. Lätil on see number 2,9 ja Leedul 2,0.

Valmisoleku ja võimekuse eest Venemaa desinformatsiooniga tegelemisel on Eesti saanud tulemuseks 1,6, Läti 2,6 ja Leedu 2,1.
Venemaa digitaalse mõjutustegevusega võitlemise osas on Eesti tulemuseks mõõdetud 2,6, Lätil 2,6 ja Leedul 1,8.

Uuringu raportist ei selgu, millised tegurid on hinde kujunemist ühele või teisele poole mõjutanud ning aru pole ka saada, millistest tulemustest see keskmine arv kokku saadi.

Raporti teine osa, ehk 302 lehekülge analüüsi, tundub olevat materjali väärtuslikum osa.
See kirjeldab iga riigi eksperdi või ekspertide grupi poolt koostatuna riigi olukorda kuues alajaotuses ning teeb seda põhjalikult. Neid riikide kohta käivaid raporteid lugedes saab aimu elanikkonna profiili ja Venemaa mõjutustegevuse vastuvõtlikkuse tegurite kohta. Ülevaate meediamaastikust, seaduslikust raamist ja meediat reguleerivatest institutsioonidest ning ka Venemaa mõjutustegevuse vastastest ettevõtmistest ja meediakirjaoskuse tõstmise projektidest.

Raportid annavad suurepärase ülevaate sellest, kuida ja millega teised riigid Venemaa mõjutustegevuse vastu võitlevad ning mida tasuks neist tegevustest õppida.

Foto: Lonnon Foster/Flickr/CC
Graafik: väljavõte uuringust,